หลักสูตรความรู้ ความเข้าใจ  เครื่อง Spectrophotometer และเทคนิคการสอบเทียบ ในระบบ ISO 17025

 

หลักการและเหตุผล

           Spectrophotometer เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ มีความจำเป็นต่องานวิเคราะห์ทดสอบอย่างมาก ดังนั้น ผู้ใช้งานจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการใช้เครื่องมือ การบำรุงรักษา รวมถึงการสอบเทียบของเครื่องมือ จึงจำเป็นที่จะต้องฝึกอบรมเพื่อให้สามารถใช้เครื่องมือดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

          เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านทฤษฎีและฝึกปฏิบัติการใช้งานเครื่อง Spectrophotometer รวมถึงการทำ Validation  การบำรุงรักษาเครื่อง Spectrophotometer เบื้องต้น และพื้นฐานการสอบเทียบ ได้อย่างถูกต้องตรงตามข้อกำหนดมาตรฐานสากล

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  • ผู้เข้าร่วมได้ความรู้ ความเข้าใจ ในเครื่อง Spectrophotometer
  • ผู้เข้าร่วมได้ฝึกปฏิบัติ ใช้เครื่อง Spectrophotometer อย่างถูกต้อง
  • ผู้เข้าร่วมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับค่าความแม่นยำของผลสอบเทียบ
  • ผู้เข้าร่วมมีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลรักษาเครื่องมือเบื้องต้น

วิทยากร

ดร.วันชัย  มีศิริ

กำหนดการอบรม

วันศุกร์ ที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น.

จำนวนผู้เข้ารับการอบรม

จำนวน 40 ท่าน

ค่าลงทะเบียน

 2,500 บาท/ท่าน (รวม VAT7% = 2,675)  

หัวข้ออบรม

  • ทฤษฎีความรู้ที่เกี่ยวกับเครื่อง Spectrophotometer
  • การฝึกปฏิบัติใช้งานเครื่อง Spectrophotometer
  • พื้นฐานการสอบเทียบ
  • การทำ Validation

สถานที่จัดอบรม

บริษัท บางกอกไฮแล็บ จำกัด

4/176  ถ. ลาดปลาเค้า ซอย 66 แยก 5 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

ดาวน์โหลดกำหนดการ

กำหนดการเข้ารวมอบรม

ลิ้งค์ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม

ลงทะเบียน