บริษัทมีเครื่องมือ และบุคลากรพร้อมในการดำเนิน Calibration ตามหัวข้อดังนี้

Conductivity Meter วิธีการ Calibration ที่ใช้อ้างอิง W-SER-013 base on direct measurement by using certified reference material (CRM)

Nominal Calibration

Calibration at 100 µS/cm

Calibration at 1400 µS/cm

Calibration at 10 mS/cm

Calibration at 100 mS/cm