บริษัทมีเครื่องมือ และบุคลากรพร้อมในการดำเนิน Calibration ตามหัวข้อดังนี้

pH Meter วิธีการ Calibration ที่ใช้อ้างอิง W-SER-006.W-SER-010 base on direct measurement by using certified reference material (CRM) and standard voltage calibrator

 

Nominal pH Calibration

Calibration at pH 4, 7, 10 

DC Voltage Calibration

Calibration at -414.11, -177.48, 0.00, 177.48, 414.11 mV.