บริษัทมีเครื่องมือ และบุคลากรพร้อมในการดำเนิน Calibration ตามหัวข้อดังนี้

Spectrophotometer วิธีการ Calibration ที่ใช้อ้างอิง W-SER-001.W-SER-009 base on ASTM E 275-01,ASTM E 925-02

 

Photometric Accuracy Calibration

Photometric Accuracy (UV Range)

Calibration At 235, 257, 313, 350 nm.

Photometric Accuracy (Visible Range)

Calibration At 420, 440, 465, 546.1, 590, 635 nm.

Wavelength Accuracy Calibration

Wavelength Accuracy (UV Range)

Calibration At 241, 279, 287 nm.

Wavelength Accuracy (Visible Range)

Calibration At 334, 361, 418, 453, 460, 536, 585, 637, 684, 741, 748, 807, 879 nm.

Straylight Calibration (Non Accredited)

Calibration At 199 to 201 nm. (Reference to Certificate of Standard)

Resolution Calibration (Non Accredited)

Calibration Maximum absorbance at 268.7 nm.

Calibration Minimum absorbance at 267.0 nm.

(Reference to Certificate of Standard)