บริษัท บางกอกไฮแล็บ จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายและการบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ชั้นนำจากต่างประเทศ ซึ่งเป็นเครื่องมือเพื่อใช้ในการวัด วิเคราะห์ และตรวจสอบที่ใช้ในห้องปฏิบัติการเพื่องานวิจัยและพัฒนา ควบคุมคุณภาพ ประกันคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือการเรียนการสอน ทั้งในภาครัฐและเอกชน 

      นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ให้บริการสอบเทียบเครื่องมือที่ได้รับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC17025:2017 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ครอบคลุม 3 ขอบข่าย ได้แก่ UV/Vis Spectrophotomer, pH meter และ Conductivity meter และให้บริการซ่อม ตรวจเช็คเครื่อง Spectrophotometer, pH meter และ Conductivity meter และบริการบำรุงรักษาเครื่อง Spectrophotometer