เครื่องวัดการดูดกลืนแสง Spectrophotometer

Visible spectrophotometer
UV-Vis spectrophotometer
Double Beam spectrophotometer
Doble beam double monochromator spectrophotometer